پادشاه فصل ها پاییز... ۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت [ ۱۸:۲۵ ]

پاییز در روستای خوسف

قطعا یکی از بهترین اوقاتی که برای سفری متفاوت می توان روی آن حساب کرد، فصل هزار رنگ و خارق العاده پاییز است. وقتی در این زمان از سال پای در راه می گذاری، به خودت اجازه می دهی تا شکوه طبیعت را به نحوی جدید و تجربه نشده لمس کنی، برای رنگ ها معنی تازه ای بنویسی و به جد، دریابی که چه بی رحمانه خودت را از آغوش دلنواز طبیعت دور کرده ای.  شما را به دیدن تصاویر بسیار زیبایی از پاییز در روستای خوسف از نگاه دوربین یکی از اهالی دعوت می کنیم.

 

ارسال دیدگاه