- روستای خوسف - https://www.khosfi.ir -

بازسازی قلعه تاریخی روستای خوسف

با همکاری و هماهنگی برخی از دلسوزان و بزرگان روستا و نیز اختصاص اعتبارات لازم قلعه تاریخی روستای خوسف که سال ها رو به تخریب بود روند بازسازی را در پیش گرفت.

جادارد از تمامی عزیزانی که در این امر تلاش کردن کمال تشکر را داشته باشیم.